Vårbokslut 2016, Hökanäbbet 3-5 – Ansökan om planbesked, Bälinge-Nygård 3:9, Kristineholm 1:30 – Bälinge-Nygård S1 – uppförande av bullerskyddsplank, m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-05-16

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • SBN § 70 Vårbokslut 2016
 • SBN § 71 Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg
 • SBN § 72 Bärnstenen 2, Ansökan om planbesked
 • SBN § 73 Hökanäbbet 3-5, Ansökan om planbesked
 • SBN § 74 Klockan 10, Ansökan om planbesked
 • SBN § 75 Rådstugan 1-2, Ansökan om planbesked
 • SBN § 76 Rättelse av detaljplan för Blåtjärnsvägen, antagande
 • SBN § 77 Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Krangatan 3, antagande (projekt nr 23456)
 • SBN § 78 Ändrad delegationsordning för bygg- och planavdelningarna
 • SBN § 79 Tillsynsplan för plan- och bygglagen
 • SBN § 80 Västerbodarna 1:59, Förhandsbesked, Avstyckning 1-2 st. tomter och nybyggnad av 1-2 st. enbostadshus med garage
 • SBN § 81 Bergsjödal 1:11, Förhandsbesked, Avstyckning 1-2 st. tomter och nybyggnad av 1-2 st. enbostadshus med garage
 • SBN § 82 Västerbodarna 1:272, Förhandsbesked, Avskrivning av ärende
 • SBN § 83 Kampetå 1:14, Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus (SBK dnr 2016- 0075)
 • SBN § 84 Öna 1:2, Tillsynsärende föreläggande om vite, ovårdad tomt
 • SBN § 85 Bälinge-Nygård 3:9, Kristineholm 1:30, Bälinge-Nygård S1, uppförande av bullerskyddsplank
 • SBN § 86 Tigern 4, Dispensansökan för hiss, dispens om avsteg från krav på hissgrop, dnr 2013-0311
 • SBN § 87 Hjälmared 1:93. Lokaliseringsprövning och strandskyddsdispens
 • SBN § 88 Mellby 10:1, Nybyggnad av två parhus
 • SBN § 89 Delegerade beslut 2016
 • SBN § 90 Meddelanden 2016

Läs allt: Vårbokslut 2016, Hökanäbbet 3-5 – Ansökan om planbesked, Bälinge-Nygård 3:9, Kristineholm 1:30 – Bälinge-Nygård S1 – uppförande av bullerskyddsplank, m.m.

Kommentera