Utbildningsnämnden beslutade om SYV-plan, avtal kring boende, interkommunala ersättningar, kunskapsuppföljning m.m

Mötets datum:

ons, 2016-11-23

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 77 Information och överläggningar

§ 78 Ansökan EU-projekt KOBRA – Uppföljning KOBRA

§ 79 Ansökan om kvalitetsdeklarerat lärcentrum 2016 – Återrapport kring NITUS självskattning

§ 80 Återrapport kring regiongemensam elevenkät 2016: Gymnasieskola och gymnasiesärskola

§ 81 Förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen år 2017

§ 82 Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017

§ 83 Sammanträdestider 2017

§ 84 Plug-In 2.0

§ 85 Plan för studie- och yrkesvägledning

§ 86 Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet

§ 87 Beslut om avtal kring boende på Plantaget och Pojkebo

§ 88 Kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

§ 89 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 90 Meddelanden 2016

§ 91 Delegation 2016

Läs allt: Utbildningsnämnden beslutade om SYV-plan, avtal kring boende, interkommunala ersättningar, kunskapsuppföljning m.m

Kommentera