Taxor och avgifter 2017, Hemtjänstens ersättningsnivåer 2017, Riktlinjer för avvikelsehantering med mera

Mötets datum:

mån, 2016-12-12

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammansträde 2016-12-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Risk- och konsekvensanalys inför flerårsstrategi 2017-2019 – Handlingarna vid

sammanträdet

2. Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård iAlingsås kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2017

3. Riktlinjer för avvikelsehantering

4. Systematisk verksamhetsuppföljning av 2015 års granskningsrapport inom vård- och äldreomsorgsförvaltingen

5. Redovisning av medarbetarenkät 2016

6. Ginstgården.

7. Nybyggnation Bjärkegården

8. Vård- och äldreomsorgens taxor och avgifter inför 2017

9. Hemtjänstens ersättningsnivåer inför 2017

10. Statistik per månad 2016 – november

11. Anmälan av delegationsbeslut 2016 – november

12. Övriga frågor

13. Meddelanden

Läs allt: Taxor och avgifter 2017, Hemtjänstens ersättningsnivåer 2017, Riktlinjer för avvikelsehantering med mera

Kommentera