Socialnämndens delårsbokslut m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-09-29

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 29 september 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
 • Information boenden
 • Information – uppföljning av antal orosanmälningar och utredningstider
 • Information – lägesrapportering kring ensamkommande barn
 • Boendebehov för ensamkommande barn
 • Behov av Asyl/PUT-boende
 • Uppdrag kartläggning av de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen
 • Beslutsdelegation för Socialförvaltningen
 • Förvaltningschefen informerar
 • Socialnämndens delårsbokslut 2015
 • Bidrag till föreningar i syfte att stödja verksamhet för utsatta människor som bor och vistas i Alingsås kommun
 • Medel från Delegationen för unga till arbete (Dua) för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan
 • Flytt av verksamhet på Enehagen
 • Förändring av förvaltningslokalerna på Sidenvägen
 • Revisorernas årliga granskning 2015
 • Uppföljning av Granskning av socialnämndens förebyggande arbete för att skapa goda uppväxtvillkor och förhindra missbruk bland barn och ungdomar 2013
 • Meddelanden

Läs allt: Socialnämndens delårsbokslut m.m.

Kommentera