Socialnämnden beslutade om flerårsstrategi, avgifter och ersättningar inom socialnämndens områden och delegationsordning 2017

Mötets datum:

tis, 2017-01-24

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-01-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 2 Information

§ 3 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Sollebrunns Gästgifveri AB

§ 4 Begäran om beslutsunderlag vid ansökan om personlig assistans enligt LSS (rättelse SN § 64 2016-06-14)

§ 5 Val av ordförande och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott

§ 6 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2017-2019

§ 7 Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområden 2017

§ 8 Delegationsordning 2017

§ 9 Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016

§ 10 Meddelanden

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Socialnämnden beslutade om flerårsstrategi, avgifter och ersättningar inom socialnämndens områden och delegationsordning 2017

Kommentera