Senaste nytt från kommunstyrelsen

Mötets datum:

mån, 2017-05-29

Vid kommunstyrelsens senaste möte i måndags behandlades bland annat nämndernas prognostiserade underskott i anslutning till vårbokslutet, planprogrammet för genomfart Alingsås och Lyckan/A+ antogs och flyktingfondsmedel beviljades barn- och ungdomsförvaltningen.

Kommunstyrelsen hade många ärenden att bereda under måndagens möte. Det handlade om bland annat planprogram för Lyckanområdet, ansökningar ur flyktingfonderna, hyreskontrakt för Sollebrunns gamla kommunhus, hanteringen av borgensåtagande för Alingsås ryttarsällskap, riktlinjer för förorenade områden, bussvändslinga och trafikhöjande åtgärder i Hemsjö och utökad proprioborgen för Alingsås Energi Nät. Därutöver hanterades en politisk handlingsplan för att nå en budget i balans utifrån nämndernas prognostiserade underskott med mera.

Planprogrammet för genomfart Alingsås (E20) och området Lyckan eller tidigare kallat A+, mellan tågstationen och E20, antogs i kommunstyrelsen efter röstning. Ärendet skickas vidare till fullmäktige för beslut.

Översiktsplanen var uppe för beredning och kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet på grund av flera yrkanden bland annat med anledning av att hänsyn ej tagits till beslutad Flerårsstrategi 2017-2019 med tillhörande Tillväxtprogram med mera.

Kommunstyrelsen antog också att utbildningsnämnden ska beviljas 1,4 mnkr och barn- och ungdomsnämndens 3,2 mnkr för folkbokförda nyanlända elever ur flyktingfonden. Beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för förorenade områden.

Kommunens och kommunstyrelsens vårbokslut antogs och ett ärende kopplat till detta var en politisk handlingsplan för hantering av verksamheternas prognostiserade underskott. Kommunstyrelsen antog handlingsplanen och skickar de 10 punkterna till kommunfullmäktige till beslut.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för det politiska handlingsprogrammet. Varje punkt i programmet ska beräknas, tidssättas och risk- och konsekvensutredning ska genomföras. Förslag till genomförandeplan ska vara klar till den 31 augusti 2017

För information om samtliga ärenden, yrkanden och reservationer samt beslut hittar du i bifogat protokoll.

Läs allt: Senaste nytt från kommunstyrelsen

Kommentera