Senaste nytt från kommunstyrelsen

Mötets datum:

mån, 2017-04-03

Vid kommunstyrelsens senaste möte i måndags behandlades bland annat förslag om att se över avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamheter. Dessutom fick politikerna yttra sig om nya översiktsplanen och riktlinjer för den innovationsfonden antogs.

Socialförvaltningen har tidigare inte till fullo tagit ut de avgifter som kommunen har rätt att ta ut, framförallt vid korttidsboende och boende med särskild service. För att säkerställa likabehandling föreslår socialnämnden att ta ut samma avgifter som vård- och äldreomsorgen vid samma typ av insats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 juni 2017.

Just nu pågår utställning av Alingsås nya översiktsplan, den så kallade ÖP:n. Under måndagen yttrade sig kommunstyrelsen över förslaget och lyfte fram nio punkter som förbehåll till planen till exempel att översiktsplanens koppling till mänskliga rättigheter behöver förtydligas, att tillgänglighetsaspekter behöver framgå tydligare, att det behövs utförligare beskrivningar av kommunens avsikt med att använda skogsområden med mera. Alla nio punkter finns beskrivna i protokollet.

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 ska den politiska ledningen och dess villkor ses över. Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med gruppledare från Centerpartiet och Sverigedemokraterna ska utgöra styrgrupp för arbetet och lämna förslag till politisk organisation för den nya mandatperioden. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att göra en översyn av de förtroendevaldas ersättningar och översyn av villkor och bistå styrgruppen.

Småhustomterna vid Ragnehillsgatan i Kullingsbergsområdet ska säljas till en exploatör via anbud. Det beslutade kommunstyrelsen under måndagen.

I samband med beslutet om flerårsstrategi 2017-2019 för Alingsås kommun beslutades att en del av kommunens flyktingfonder ska omvandlas till att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering. Totalt avsattes då 10 miljoner kronor av fondernas totala behållning under perioden. Vid måndagens möte godkändes riktlinjer för den nya innovationsfonden.

Mer om samtliga beslut under mötet kan kunna läsa i protokollet som bifogas nedan inom kort.

Läs allt: Senaste nytt från kommunstyrelsen

Kommentera