Senaste nytt från kommunfullmäktige 14 juni

Mötets datum:

mån, 2017-08-14

Vårens sista kommunfullmäktige blev ett omfattande möte där bland annat det stratgiskt viktiga planprogrammet för Genomfart Alingsås och Lyckan antogs.

Vid junimötet gavs information om Alingsås kommuns vårbokslut och den handlingsplan “EFFEKT” som tagits fram för att komma till rätta med det underliggande strukturella underskottet. Den politiska handlingsplanen ska ge stabilitet över mandatperioder och bra grundförutsättningar under de kommande åren. Planen fokuser på den interna organisationen som ska effektiviseras och förändras, för att minska kortsiktiga sparkrav som drabbar kommuninvånarna.

På mötet beslutade också fullmäktige att anta det strategiskt viktiga planprogrammet för Genomfart Alingsås och Lyckan. Planprogrammet rör genomfart och området runt E20. Planprogrammet utgör därför ett viktigt underlag för kommunens remissvar till Trafikverket som kommer att ligga till grund för den nya nationella infrastrukturplanen.

Utöver planprogrammet antogs bland annat budget för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund samt att bevilja Alingsås Energi ett aktieägartillskott för att genomföra en investering av strategisk betydelse. Dessutom godkändes riktlinjer för förorenade områden. Dessa riktlinjer kan fungera som ett stöd vid tillsyn av förorenad mark och vid markanvändningsfrågor, som till exempel detaljplanering. Det är också viktigt för att nå nationella, regionala och lokala miljömål för en giftfri miljö.

Det beslutades också att bevilja Utbildningsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen medel ur flyktingfonden för satsningar kopplade till integration och som gynnar etableringen av nyanlända.

Även flertalet motioner och frågor lyftes på vårens sista möte bland annat om laddstolpar, energieffektivt byggande, säkerhet, integration och bevarande av Alingsås innerstad.

För fullständig information om de olika ärendena, beslut samt yrkanden och reservationer kan du läsa bifogat protokoll eller titta på webbtv-sändningen från fullmäktiges möte via länken nedan.

I webbtv-sändningen kan du klicka dig fram till respektive ärende och se underlag som rör respektive ärende.

Läs allt: Senaste nytt från kommunfullmäktige 14 juni

Kommentera