Reviderad handlingsplan för förorenade områden, Dryckeshornet 1 – ansökan om planbesked, m.m.

Mötets datum:

mån, 2015-12-14

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-12-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun – remissvar
 • Reviderad handlingsplan för förorenade områden
 • Ändrad delegation för exploateringsavdelningen och GIS-avdelningen
 • Del av Röhult 1:1, ansökan om planbesked
 • Dryckeshornet 1, ansökan om planbesked
 • Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3, Afzeliiskolan 2, antagande (projekt nr 23573)
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan/Farkosten 11, samråd/granskning (projekt nr 23119)
 • Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14, samråd (proj.nr 23 809)
 • Stora Lygnö 1:31, Förhandsbesked, nybyggnad av tre enbostadshus (SBK 2014-0546)
 • Ingared 4:5, yttrande över handlingar gällande överklagad lantmäteriförrättning avseende avstyckning från Ingared 4:5
 • Solen 8, Tidsbegränsat lov för evakueringsboende i Kabom-huset
 • Skämningared 1:30, strandskyddsdispens för uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad
 • Närsbo 1:65, Tillsyn, anmälan om olovlig byggnation
 • Ulvakleven 7, Bygglov för enbostadshus och carport
 • Cederberg 3, Dispens för hissgrop
 • Yxan 25, Tidsbegränsat bygglov för parkering av demobilar
 • Delegerade beslut 2015
 • Meddelanden 2015
 • Västerbodarna 1:277, Tillsyn, Anmälan olovlig skylt (LED)
 • Parkeringsnormen för Alingsås kommun

Läs allt: Reviderad handlingsplan för förorenade områden, Dryckeshornet 1 – ansökan om planbesked, m.m.

Kommentera