Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun, Detaljplaneärenden gällande Vardsjövägen (södra delen), Hålabäcksstigen, Knektegårdsgatan, Östra Ringgatan/Farkosten 11 och Krattan 2, m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-12-12

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-12-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
 • Information och överläggningar
 • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
 • JO-svar gällande naturreservat
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vardsjövägen, södra delen
 • Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Hålabäcksstigen (projekt nr 23777), antagande
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan (projekt nr 23207), antagande
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan/Farkosten 11, (projekt nr 23119), antagande
 • Ansökan om planbesked, Krattan 2, m.fl., flerbostadshus
 • Björkekärr X:XX, Sanktionsavgift för komplementbyggnad (SBK dnr 2016-0533)
 • Löjan 12, Bygglov och startbesked, Nybyggnad av carport med förråd (SBK dnr 2016-0068)
 • Lygnared 1:16, förhandsbesked (SBK dnr 2016-0547)
 • Gårdshult 1:4, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (SBK dnr 2016-0171)
 • Noltorp 2:12, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (SBK dnr 2016-0383)
 • Torska 3:1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2016-0179)
 • Delegerade beslut 2016
 • Meddelanden 2016

 

Läs allt: Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun, Detaljplaneärenden gällande Vardsjövägen (södra delen), Hålabäcksstigen, Knektegårdsgatan, Östra Ringgatan/Farkosten 11 och Krattan 2, m.m.

Kommentera