Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober

Mötets datum:

ons, 2015-10-28

Utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden slipper sänkt grundram för 2015. Det och mer från KF 28 oktober.

Det var ett antal heta frågor i luften när kommunfullmäktige sammanträdde den 28 oktober.

En av årets haussade frågor om sänkta grundramar för Utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden var tillbaka på bordet. Och nej, sista ordet är icke sagt där än men klart är att inga ramar sänks för 2015 åtminstone.

Delårsrapporten återremitteras för övrigt, eftersom budgetavvikelser och prognos för tekniska nämndens ansvarsenhet teknisk förvaltning grundas på en budget som inte överensstämmer med kommunfullmäktiges beslutade anslag för nämnden. Eller för den delen är i enlighet med kommunallagen. Menade kommunfullmäktige och uttryckte sig ungefär så här:

Huvudsyftet med delårsrapporten, att vara ett beslutsunderlag för att kommunfullmäktiges bedömning av kommunens mål och medel hanteras i enlighet med fastställd budget, kan inte bedömas då prognostiserad budgetavvikelse utgörs till stor del av tekniska nämndens negativa budget.

Hanteringen av återbetalda premier från AFA sjukförsäkring diskuterades även, liksom ramverk och handlingsprogram för krisberedskap 2015-2018.

Kolla alla ärenden på ärendeportalen och fullständigt protokoll kommer även att adderas till detta dokument så fort det är färdigställt.

Läs allt: Kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober

Kommentera