Ekonomisk månadsuppföljning, Sammanträdestider 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-11-17

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-11-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Ekonomisk månadsuppföljning
  • Revidering av investeringsplanerna för Avfall och VA
  • Remiss från KSau angående delårsbokslutet 2015
  • Sammanträdestider m.m. för Tekniska nämnden 2016
  • Reviderad insatstid för vinterväghållning
  • Begäran från Sollebrunns Vägförening om förändring av kriterier för utbetalning av vägbidrag
  • Delegerade beslut 2015
  • Inkomna skrivelser 2015

Läs allt: Ekonomisk månadsuppföljning, Sammanträdestider 2016 m.m.

Kommentera