Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl. – samråd/granskning, Ansökan om planbesked, Stadsskogen 2:122 och 2:123, Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2017, m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-11-14

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-11-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2017
 • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
 • Svar till JO
 • Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl. – Samråd/granskning
 • Ansökan om planbesked, Skämningared 5:1 och 5:2
 • Ansökan om planbesked, Stadsskogen 2:122 och 2:123
 • Ansökan om planbesked, Kärrbogärde 2:3 och 3:3
 • Ändrad delegationsordning avseende lantmäteriärenden
 • Centrum 1:19, Återvinningsstation, avslag, permanent bygglov
 • Ingared 9:1, Förhandsbesked för två fritidshus (2016-0107)
 • Maryd 4:13, Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2016-0516)
 • Ödenäs 1:24, Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus (2016-0490)
 • Ryd 2:19, Förhandsbesked och Strandskyddsdispens (Dnr 2016-0795)
 • Stora Lygnö 1:22, Förhandsbesked för enbostadshus Dnr: 2016-0451
 • Meddelanden 2016
 • Delegerade beslut 2016

Läs allt: Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl. – samråd/granskning, Ansökan om planbesked, Stadsskogen 2:122 och 2:123, Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2017, m.m.

Kommentera