Detaljplan för Alingsås – Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 m. fl.), Centrum 1:20 – nybyggnad av plattformstak och hiss, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-04-24

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-04-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Ekonomi och verksamhetsuppföljning, månadsrapport
 • Svar/yttrande på motion om återinrättande av arkitektur- och byggnadsvårdspris – Simon Waern (S)
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 m.fl.), projekt nr 23587, inriktningsbeslut
 • Kampetå 1:23, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0661)
 • Kullabo 1:7, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0605)
 • Centrum 1:20, nybyggnad av plattformstak och hiss (dnr 2016-0646)
 • Hemsjö-Dalen 1:9, nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad med lokaliseringsprövning (dnr 2016-0621)
 • Lövekulle 1:142, bygglov för enbostadshus (dnr 2016-0670)
 • Hemsjö-Hulkås 1:35, nybyggnad av fritidshus (dnr 2016-0139)
 • Runnshult 1:1, nybyggnad av enbostadshus med lokaliserings-prövning (dnr 2016-0720)
 • Simmenäs 1:79, nybyggnad av fritidshus med lokaliserings-prövning (dnr 2016-0654)
 • Vindbryggan 2, tillbyggnad av industribyggnad (dnr 2017-0032)
 • Östad 15:1, bygglov för fritidshus (dnr 2016-0674)
 • Tjädern 3, förlängning av tidsbegränsat bygglov för boende för ensamkommande barn (dnr 2017-0064)
 • Saxebäcken 2:62, strandskyddsdispens för komplementbyggnad (dnr 2017-0023)
 • Anmälan om delegerade beslut till SBN 2017-04-24
 • Inkomna skrivelser/meddelanden till SBN 2017-04-24

Läs allt: Detaljplan för Alingsås – Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 m. fl.), Centrum 1:20 – nybyggnad av plattformstak och hiss, m.m.

Kommentera