Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, antagande, projekt nr 23 653, Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14, m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-06-13

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-06-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Redovisning av intäkter/kostnader för fastigheter
 • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
 • Remiss – Motion om energismart byggande
 • Stadsskogen 2:133, Ansökan om planbesked
 • Centrum 1:20, angående nytt vändspår i Alingsås
 • Ändring av Detaljplan för Alingsås, Marknivåer vid Stadsskogens västersluttning, antagande (projekt nr 23509)
 • Ändring av detaljplan för Sollebrunn, Verksamheter vid Torpvägen 3, antagande
 • Ändring av detaljplan för Alingsås, Tillbyggnader vid Skårsvägen 112 m.fl., antagande
 • Ändring av detaljplan för Alingsås, Friytor vid Trollskogsgatan 1, antagande
 • Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, antagande, projekt nr 23 653
 • Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14, granskning (proj.nr 23809)
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan, granskning (projekt nr 23207) Se tidigare ärende 2011.070/211
 • Ryd 2:4, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
 • Ormås 1:2, Förhandsbesked
 • Maryd 4:15, Förhandsbesked
 • Västerbodarna 1:215, Förhandsbesked
 • Ingared 4:76, Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (SBK dnr 2015-0825)
 • Tigern 4, Avvikelser från tekniska egenskaper enligt PBL 8 kap 4 § 8 p. för att få ett
 • slutbesked, dnr 2013-0311
 • Dalarna 10, bygglov, inredning av vind
 • Hill 3, Bygglov, förlängning av tidsbegränsat bygglov
 • Mjölnaren 2, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, dnr 2016-0045
 • Nolby 37:1, Bygglov
 • Sjöbäcken 1:25, strandskyddsdispens, dnr 2016-0003
 • Ingared 4:83, Strandskyddsdispens, Nybyggnad av enbostadshus och garage
 • Ingared 4:83, Bygglov, nybyggnad av enbostadshus och garage
 • Furuhöjd 10, Nybyggnad flerbostadshus (SBK Dnr 2015-0793)
 • Delegerade beslut 2016
 • Meddelanden 2016

Läs allt: Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, antagande, projekt nr 23 653, Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14, m.m.

Kommentera