Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2015, Nolhaga slott – serveringsverksamhet, ny målbild och höjt driftbidrag m.m.

Mötets datum:

mån, 2015-09-28

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-09-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
 • Information och överläggningar
 • Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2015
 • Nolhaga slott – serveringsverksamhet, ny målbild och höjt driftbidrag
 • Lövekulle camping, förlängt hyresavtal
 • Årlig granskning 2015
 • Remiss- underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter
 • Ändring av detaljplan för Alingsås, förskolor m.m. vid Brunnshusallén 5-7, antagande, proj.nr 23060
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Knektegårdsgatan, samråd (projektnummer 23207)
 • Maryd 4:13, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, dnr 2015-0357
 • Hemsjö 7:30, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, dnr 2015-0417
 • Skämningared 1:30, strandskyddsdispens för uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad
 • Afzeliiskolan 2, yttrande över överklagan av SBN:s beslut 2015-04-20, § 57, att anstå med beslut om rivningslov
 • Kusken 16, bygglov, Nybyggnad av flerbostadshus
 • Fodret 14, Uppsättning av skylt
 • Lövekulle 1:143, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
 • Skämningared 1:45, strandskyddsdispens
 • Ingared 4:5, yttrande över handlingar gällande överklagad lantmäteriförrättning avseende avstyckning från Ingared 4:5 (ärendenr O142083), mål nr F 4704-14
 • Skogsslänten 7 och 8, anmälan om ogiltiga bygglov
 • Östad 15:1, bygglov och strandskyddsdispens, nybyggnad av förråd, dnr 2015-0239
 • Lo 1:5, bygglov och strandskyddsdispens för, nybyggnad av nätstation, dnr 2015-0442
 • Ingared 5:240, bygglov för nybyggnad av 48 bostadslägenheter i radhus och flerbostadshus, dnr 2015-0458
 • Delegerade beslut 2015
 • Meddelanden 2015
 • Begäran om tilläggsanslag
 • Rundvandring i staden
 • Öppettider i receptionen

Läs allt: Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2015, Nolhaga slott – serveringsverksamhet, ny målbild och höjt driftbidrag, Remiss- underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter, m.m.

Kommentera