Delårsbokslut 2015, Tillfällig satsning på ökad bemanning 2015-2018 mm

Mötets datum:

mån, 2015-09-21

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-09-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
 • Delårsbokslut 2015
 • Tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-2018
 • Verksamhetsuppföljning äldreboende och korttidsboende 2015
 • Redovisning av avvikelser halvår 2015
 • Redovisning av klagomål och synpunkter halvår 2015
 • Införande av modellen “Äldres behov i Centrum” (ÄBIC) i Alingsås kommun
 • Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag – remissvar
 • Uppdrag att utreda förutsättningar att ingå ett IOP-avtal respektive genomföra upphandling med sociala hänsyn enligt LOU
 • Årlig granskning av nämnd 2015- styrmodell, ärendehantering, inköp/upphandling
 • Ej verkställda beslut 2015, kvartal 2
 • Anmälan av delegationsbeslut 2015 – augusti
 • Statistik per månad 2015- augusti

Läs allt: Delårsbokslut 2015, Tillfällig satsning på ökad bemanning 2015-2018 mm

Kommentera