Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Justerad elevpeng utifrån förändrad timplan läsåret 17/18, Föreläggande rörande fristående förskolor, Resultat GR-enkät förskolan 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-05-16

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 51 Budgetuppföljningar 2017

§ 52 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2017

§ 53 Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2017

§ 54 Justerad elevpeng utifrån förändrad timplan läsåret 17/18

§ 55 Lokalförsörjningsplan 2017-2020

§ 56 Föreläggande rörande fristående förskolor

§ 57 Resultat GR-enkät förskolan 2016

§ 58 Förändring upptagningsområde inför läsåret 2018/2019

§ 59 Ramprogram om lokaler förskola och grundskola

§ 60 Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 61 Delegationsbeslut 2017- central administration

§ 62 Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Justerad elevpeng utifrån förändrad timplan läsåret 17/18, Föreläggande rörande fristående förskolor, Resultat GR-enkät förskolan 2016 m.m.

Kommentera