Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling 2014, SKL:s öppna jämförelser 2015, Regiongemensam elevenkät 2015 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-06-16

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 158 Rättelse av protokoll från den 12 maj 2015

§ 159 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015

§ 160 Budgetuppföljningar 2015

§ 161 Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling 2014

§ 162 Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2015

§ 163 SKL:s öppna jämförelser 2015

§ 164 Regiongemensam elevenkät 2015

§ 165 Förslag till lag om upphävande av det kommunala vårdnadsbidraget-remissyttrande

§ 166 Barnkonsekvensanalys 2015

§ 167 Nolhaga Park- pedagogiska rum – den gröna tråden

§ 168 Förfrågningsunderlag för ny upphandling av kost

§ 169 Delegationsbeslut 2015- central administration

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling 2014, SKL:s öppna jämförelser 2015, Regiongemensam elevenkät 2015 m.m.

Kommentera