Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018, m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-02-22

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-02-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Årsredovisning 2015 Samhällsbyggnadsnämnden
 • Flerårsstrategi 2016-2018, Samhällsbyggnadsnämnden
 • Ändrad delegationsordning för exploateringsavdelningen och GIS-enheten
 • Ändring genom tillägg av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Västra Långgatan 14-34, antagande, projektnr 23574
 • Rödene 7:1, Förhandsbesked, bygglov
 • Gårdshult 1:17, Förhandsbesked för nybyggnad av ett enfamiljshus
 • Stora Lygnö 1:22, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
 • Lo 1:2, Förhandsbesked enbostadshus
 • Sjöbo 1:23, Föreläggande med vite om ovårdad byggnad och tomt
 • Tjädern 3, Tidsbegränsat lov för ändrad användning, från ungdomsmottagning till boende för ensamkommande barn
 • Tjädern 3, Tillsyn föreläggande om olovlig användning
 • Västerbodarna 1:277, Tillsyn, Anmälan olovlig skylt (LED)
 • Skämningared 1:44, Strandskyddsdispens
 • Ödenäs 1:95, Bygglov för höjning av telemastfackverkstorn, 2015-0816
 • Solen 8, (Solen 14) Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, från evakueringsboende till boende för ensamkommande barn
 • Delegerade beslut 2016
 • Meddelanden 2016

Läs allt: Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018, m.m.

Kommentera